Husorden

Husorden for Andelsboligforeningen Jagtvej 12 / Rantzausgade 74.

Foreningens andelshavere anmodes i egen interesse om at medvirke til opretholde ro og orden på ejendommen og til at overholde denne husorden og i øvrigt se til, at den bliver overholdt, da den enkelte beboer selv skal deltage i de udgifter, som spild og ødelæggelser forvolder, og hvor erstatningspligt ikke kan pålignes én bestemt beboer.

Denne husorden er vedtaget på foreningens generalforsamling 2013 og er bindende for enhver af foreningens beboere. Den bør derfor gennemlæses grundigt og opbevares, så længe De bebor en lejlighed i foreningens ejendom.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Husdyr:
Det er tilladt at holde husdyr. Hund og kat mm.

Hunde skal holdes i snor på ejendommens område, og hundens efterladenskaber skal samles op. Husdyret må ikke være til gene for andre beboere i foreningen.

Affald:
De opstillede affaldscontainere skal benyttes. Er der opstillet separate affaldscontainere til f.eks. glas, papir, elektronik eller anden affaldssortering, skal sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere.

Affald må kun tømmes i affaldscontainere, hvis låg kan lukkes efterfølgende. Der må ikke udkastes brød eller lignende til fuglene, da dette kan medføre tilhold af rotter.

Af samme grund er man forpligtet til at fjerne spildt affald samt rengøre efter sig på såvel hoved- som køkkentrapper eller øvrige fællesarealer eller ved affaldscontainerne.

Det er ikke tilladt at henstille effekter eller efterlade ejendele på hoved- og køkkentrapper, kælder- og loftgange, porte eller ejendommens fællesarealer i øvrigt.

Cykler, barnevogne, legeredskaber m.v:
Cykler og barnevogne må ikke være til gene i opgange eller i porte, men opfordres til at blive anbragt i de dertil indrettede rum.

Legeredskaber og lignende skal ryddes op efter brug.
Det påhviler den enkelte beboer at bortskaffe sin egen gamle ubenyttede cykel.

Støj:
Vis hensyn til andre beboere.

Undgå unødig støj i lejligheden såvel som på ejendommens fællesarealer. Benyt venligst dagtimerne og kun på hverdage, når De skal foretage arbejde, der kan være til gene for andre andelshavere.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj bør ikke finde sted efter kl. 20.
Vask, centrifugering og tørring i maskiner efter kl. 23.00 på alle ugens dage er ikke tilladt.

Musik:
Afspilning af musik skal finde sted, så det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Vis hensyn, og vær opmærksom på, at nogle er mere følsomme over for musikspil end andre. Bortset fra enkeltstående undtagelser – se nedenstående afsnit – bør der udvises hensyn når der spilles musik efter kl. 23, både i weekender og på hverdage.

Såfremt man ved særlige lejligheder ønsker at feste og spille musik efter klokken 23:00, bør man forvarsle opgangens og de tilstødende opganges beboere ved eksempelvis et opslag.

Leg:
Der bør være trivselsmuligheder for børnene i ejendommen, men der skal også være plads til voksne.

Vandspild:
Enhver form for vandspild, såsom utæt vandhane eller løbende cisterner, må ikke finde sted.

Såfremt vandspild kan lokaliseres til en eller flere beboere, vil den eller disse være erstatningspligtige over for andelsboligforeningen og kan pålignes den fornødne udgift, som vandspildet måtte have forårsaget.

Ved bortrejse bør det nøje påses, at gas- og vandhaner er omhyggeligt tillukkede.

Skade og hærværk:
Skader på ejendommen bedes snarest muligt anmeldes til foreningens bestyrelse eller administrator. Derved kan ulykkestilfælde eller unødig udvidelse af skaders omfang forebygges. Hvis en beboer eller dennes husstand forårsager skader på ejendommen eller dennes inventar, er vedkommende forpligtet til at erstatte de med istandsættelsen forbundne udgifter.

Konstaterer en beboer råd, svamp, utøj eller lignende i en lejlighed eller dertil hørende rum, skal dette meddeles foreningens bestyrelse eller ejendommens administrator hurtigst muligt.

Vinduer:
I regn-, frost-, sne- og stormvejr skal alle vinduer i loft- og kælderrum holdes lukkede. Hvis en beboer åbner vinduer til ejendommens kældergange eller på hoved- eller køkkentrapper, skal vedkommende sørge for, at de bliver lukket igen om aftenen.

Kælderrum, loftsrum og trappeopgange:
Kælder – og loftsrum bør være forsynet med beboerens navn eller lejlighedsnummer samt en hængelås. Kælder- og loftsrum ryddes ved fraflytning. Såfremt dette ikke er sket efter fraflytningen, kan foreningen lade arbejdet udføre på den fraflyttendes regning.

Alt unødig ophold i kælder- og loftsrum er ikke tilladt. Disse rum må altså ikke benyttes som opholdsrum. Rygning er strengt forbudt i loftrum og kælderrum samt for- og bagtrappe da disse er flugtveje.

Yderdøre m.m:
Yder- og bagdøre skal holdes forsvarligt lukket. Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal holdes lukket. De må ikke holdes åbne ved anbringelse af et træstykke eller en lignende genstand.

På foreningens vegne
A/B Jagtvej 12 / Rantzausgade 74 Bestyrelsen.